Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropsky významné lokality a druhy CHKO Jeseníky

Na území Chráněné krajinné oblasti Jeseníky je navrženo podle evropské směrnice o stanovištích celkem 13 evropsky významných lokalit, které byly odborně důkladně posouzeny a později také zapracovány do národního seznamu evropsky významných lokalit České republiky. Jednotlivé lokality byly vyhlášeny pro ochranu evropsky významných druhů živočichů, rostlin a přírodních stanovišť.

EVL Rabštejn

Oblast okolí Rabštejna je navržena pro zachování rozsáhlých květnatých bučin a suťového lesa s bohatou populací měsíčnice vytrvalé. Z významných rostlin zde roste mech šikoušek zelený.

EVL Rejvíz

Mokřadní lokalita Rejvíz byla oceněna zařazením do Natury 2000 díky cenným a zachovalým rašelinným a podmáčeným smrčinám, blatkovým borům s rojovníkem bahenním a kyhankou sivolistou, otevřeným rašeliništím s bohatou populací rosnatky okrouhlolisté a vlhkým loukám. Žijí zde živočichové se severským těžištěm rozšíření (např. šídlo rašelinné) a obojživelníci jako například čolek horský a čolek karpatský. Lokalita Rejvíz patří k nejvýznamnějším lokalitám mechorostu šikouška zeleného v ČR.

 

EVL Keprník

Lokalita Keprník chrání vedle střevlíka hrbolatého zejména horské třtinové smrčiny, papratkové smrčiny, podmáčené a rašelinné smrčiny. Nad hranicí lesa se zachovala pestrá mozaika stanovišť tvořená alpínskými a vysokostébelnými trávníky a subalpínskou brusnicovou vegetací. Významná jsou otevřená horská rašeliniště, tzv. vrchoviště. K typickým zástupcům flóry alpínských trávníků náleží narezlá trsnatá sítina trojklanná, šicha oboupohlavná, zvonek okrouhlolistý sudetský, zvonek vousatý nebo hořec tečkovaný. Na ostrému větru vystavených skalkách Červené hory v několika exemplářích přežívá vzácná ostřice skalní. Při okraji vrchovišť roste nenápadný bradáček srdčitý, v rašelinných tůních tvoří porosty ostřice bažinná a kalužní. V lesích v okolí Keprníku jsou občas zjišťovány pobytové znaky rysa ostrovida, žije zde několik tetřívků obecných, kos horský aj.

 

EVL Praděd

Největší evropsky významnou lokalitou v Jeseníkách je Praděd. Zcela oprávněně bylo toto jádrové území Jeseníků zařazeno mezi evropsky významné lokality v rámci soustavy Narura 2000. Vedle toho patří i mezi botanicky významná území evropského formátu, je součástí Ptačí oblasti Jeseníky, zahrnuje dvě národní přírodní rezervace, je první zónou CHKO Jeseníky a nadregionálním biocentrem.

Jedním z hlavních důvodů, proč byla centrální část Jeseníků zařazena mezi evropsky významné lokality, je výskyt vzácných a v rámci Evropské unie velmi ohrožených typů přírodních stanovišť jako jsou smrkové pralesy, bučiny, hučící vodopády a bystřiny, rašeliniště, vysokohorské hole, skály a balvanité sutě nebo ledovcový kar, kde padají laviny.

EVL  Praděd však neochraňuje pouze biotopy, ale i evropsky významné druhy. Patří sem dva jesenické endemity (druhy, které se nevyskytují nikde jinde na světě) lipnice jesenická a zvonek jesenický. Dále mech šikoušek zelený a střevlík hrbolatý, který je dravý a loví ve vodě.

 

V Jeseníkách se dochovaly některé druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené v celoevropském měřítku. Proto, aby se dochovaly i dalším generacím, jsou místa jejich výskytu zahrnuta do tzv. evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000.

 

EVL Javorový vrch

K lokalitám zaměřeným výlučně na ochranu druhů v CHKO Jeseníky patří EVL Javorový vrch, která byla zařazena mezi EVL jako jedno z pěti nejvýznamnějších zimovišť netopýra černého a netopýra velkého v České republice.

 

EVL Branná

K ochraně, letní kolonie vrápence malého, je určena EVL Branná, která se nachází na půdních prostorách hradu Kolštejn v Branné.

 

EVL Franz-Franz

Další lokalitou chránící netopýry je štola Franz-Franz nedaleko Dolní Moravice.

 

EVL Sokolí potok

V lokalitě Sokolí potok se chrání v celé západní Evropě ohrožený střevlík hrbolatý.

 

EVL Karlova Studánka a EVL Heřmanovice

Lokality Karlova Studánka a Heřmanovice patří ke třem nejbohatším lokalitám čolka karpatského v Sudetech.

 

EVL Suchá Rudná – Zlatý lom

Jedna ze dvou nejvýznamnějších lokalit čolka velkého v České republice.

 

EVL Údolí Malínského potoka

V této lokalitě je chráněn ohrožený mechorost šikoušek zelený.

 

EVL Šumárník,

Je jedinou lokalitou výskytu játrovky mozolky skalní v Česku.

 

EVL Praděd

Evropsky významná lokalita Praděd zaměřená na ochranu biotopů, současně chrání rostliny zvonek jesenický a lipnici jesenickou. Dále mech šikoušek zelený a střevlíka hrbolatého.