Jdi na obsah Jdi na menu
 


Natura 2000

Co je Natura 2000?

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické).

Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody.

1. Směrnice 2009/147/ES O ochraně volně žijících ptáků („směrnice o ptácích“)

2. Směrnice 92/43/EHS O ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin („směrnice o stanovištích“)

Soustavu chráněných území Natura 2000 tedy tvoří tzv. ptačí oblasti a evropsky významné lokality.

 

Kdo odpovídá za vytváření soustavy NATURA 2000 v České republice?

Za celkovou přípravu soustavy NATURA 2000 zodpovídá Ministerstvo životního prostředí, které pověřilo přípravou odborných podkladů Agenturu ochrany přírody a krajiny. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhlašuje vláda ČR.

 

Jak velkou část území ČR soustava Natura 2000 pokrývá?

Soustava o celkové rozloze 11 059 km2 pokrývá 14 % rozlohy ČR.

 

Ochranný režim a hospodaření v soustavě Natura 2000

Natura 2000 není soustava přísných rezervací, jako jsou například přírodní rezervace, kde platí striktní ochranný režim, ale jsou to území, která budou i nadále obhospodařována, a to takovým způsobem, aby zde nedocházelo k úbytku vzácných druhů a zhoršování kvality přírodního prostředí. Natura 2000 podporuje též dobrovolné aktivity vedoucí ke zlepšení stavu přírody. Některé typy území, chráněných v rámci Natury 2000, dokonce pravidelné lidské zásahy pro své uchování nezbytně potřebují.

 

Rubriky

Evropsky významné lokality

Příspěvků: 0

MŽP a AOPK ČR

Příspěvků: 0

Ptačí oblasti

Příspěvků: 0