Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropsky významné lokality

Co je evropsky významná lokalita?

Evropsky významná lokalita (EVL) je jedním typem chráněných území v rámci soustavy NATURA 2000. V rámci těchto lokalit jsou chráněny evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy. Evropsky významná stanoviště a evropsky významné druhy jsou vyjmenovány v přílohách směrnice O stanovištích (92/43/EHS), seznam evropsky významných stanovišť a druhů vyskytujících se v ČR je vyjmenován ve vyhlášce MŽP 166/2005 Sb.
Evropsky významná lokalita je legislativně podložena v zákoně O ochraně přírody a krajiny (114/1992), který implementuje evropskou směrnici O stanovištích (92/43/EHS). Evropsky významná lokalita je zařazena nařízením vlády ČR do tzv. národního seznamu. Po schválení Evropskou Komisí je zapsána do tzv. evropského seznamu. Jako EVL jsou také chráněny sporné lokality. 

Evropsky významné lokality v ČR

EVL jsou v ČR vyhlašovány pro ochranu 105 evropsky významných druhů rostlin (40 druhů) a živočichů (65 druhů) a 61 typů přírodních stanovišť. Celkem 1 082 EVL pokrývá 10 % rozlohy ČR (7 857 km2).

Seznam evropsky významných lokalit 

Seznam evropsky významných lokalit, v nichž je stanoviště předmětem ochrany 

Seznam evropsky významných lokalit, v nichž je druh předmětem ochrany